Mask Group 1

Polityka prywatności sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy szelmatattoo.pl działający pod witryną internetową https://szelmatattoo.pl (dalej: Sklep ), jest platformą prowadzoną przez: Michała Sikorę działającego pod firmą „Michał Sikora M-Trans” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zakładowa 7K/4, 50-231, Wrocław, NIP 5080075941, REGON 222180562 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, dane kontaktowe: szelmawroclaw@gmail.com.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na dostępne produkty, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W celu korzystania ze sklepu konieczne jest;
  • posiadanie dostępu do internetu,
  • akceptacja plików cookies.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodne z jego przeznaczeniem.
 5. Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od aktywności, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Sklepu, a w szczególności;
  • ingerowania w elementy techniczne sklepu, w tym publikowanie treści o charakterze bezprawnym,
  • wykorzystywania Sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • rozsyłania spamu,
  • prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia i przerwy w działaniu strony internetowej, w szczególności spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich, problemami technicznymi związanymi z działaniem domeny czy problemami technicznymi występującymi po stronie Klienta 
 7. Rozliczenia płatności internetowych związanych z zamówieniami w Sklepie dokonywane są za pomocą: płatności BLIK, kart płatniczych, przelewów elektronicznych poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. oraz za pośrednictwem platformy Twisto.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a także Polityką prywatności najpóźniej w momencie składania zamówienia.

II

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Moment złożenia przez Klienta zamówienia jest tożsamy z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Celem złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu dostawy.
 3. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktów, którymi jest zainteresowany przez wybór polecenia „KUP”. W zależności od produktu na kolejnym etapie składania zamówienia Klient może mieć możliwość wskazania kwoty (dotyczy Voucherów). Na etapie kompletowania zamówienia, Klient jest poinformowany o cenie produktów, która znajduje się po prawie stronie od zdjęcia poglądowego produktu. Po skompletowaniu zamówienia, Klient powinien wybrać opcje „Przejdź do kasy”  oraz postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie przy kolejnych etapach zamówienia.  Po przejściu do Kasy, Klient jest zobowiązany do wskazania m.in. sposobu dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. W Koszyku, Klient wskazuje:
  • zamawiane produkty oraz ich ilość,
  • adres na które zamówienia ma być dostarczone,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza zamówienia do Sklepu, poprzez wybranie opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia, Klient jest  informowany o łącznym koszcie zamówienia.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 7. Wysyłka zamówionego towaru zazwyczaj wysyłana jest w ciągu ___  dni roboczych, przy czym termin liczony jest od daty złożenia zamówienia od momentu zatwierdzenia płatności na koncie sklepu.
 8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane od następnego dnia roboczego. 
 9. Sklep może czasowo zawiesić swoją działalność w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. 
 10. W przypadku gdy realizacja Zamówienia w całości nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi;
  • anulowanie całości zamówienia,
  • anulowanie zamówienia w części w której realizacja zamówienia nie jest możliwa w danym terminie,
  • podzielenie zamówienia i wyznaczenie  terminu dla tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w ustalonym terminie.
 11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta mailowo w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, biorąc przy tym pod uwagę terminy wyznaczone w pkt 8 powyżej.
 12. Jeżeli zapłata za zamówienie, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub w części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną kwotę (w całości lub odpowiedniej części) w terminie 14 dni od momentu jej zaksięgowania.
 13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, błędne dostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu zamówienia.
 14. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku, gdy w tym terminie Klient nie uiści płatności w całości lub w części, zamówienie zostanie anulowane.
 15. Sklep obsługuje Klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty produktów podawane w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów podawanych na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, odwołania i ogłaszania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym takie zmiany nie naruszają, praw osób które zawarły umowy sprzedaży ze Sklepem przed dokonaniem ww. zmian.
 4. Koszty przesyłki doliczane są do cen produktów i ponosi je Klient. Koszty przesyłki wynoszą: 

IV

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać za pomocą:
  • płatności BLIK,
  • karty płatniczej,
  • przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. oraz za pośrednictwem platformy Twisto,
  • platformy Twisto.

V

REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW

 1. Sklep ma obowiązek sprzedawania produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku niezgodności produktu z umową, Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo złożyć reklamację w terminach określonych w art. 568 KC.
 3. Reklamacje, wraz z dowodem zakupu produktu od Sklepu należy wysyłać na adres mailowy Sklepu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 14 dni.  Jeżeli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji oznacza to, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep jest zobowiązany naprawić lub wymienić produkt będący przedmiotem reklamacji, a jeżeli nie jest to możliwe, zwrócić należność za produkt w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta wadliwego produktu.
 6. Klient w sytuacji opisanej w pkt. 4 jest zobowiązany zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub w części na adres sklepu.
 7. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed zakończeniem tego terminu. Oświadczenie to wysyła się na adres siedziby Sklepu lub podpisany skan oświadczenia przesyła się na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w ciągu 14 dni. Wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 8. W związku z odstąpieniem od umowy przez Klienta, Sklep jest zobowiązany zwrócić dodatkowe koszty przesyłki, inne niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 9. Produktu będącą przedmiotem odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić do Sklepu w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia na adres (lub adres elektroniczny) Sklepu. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz będąca przedmiotem umowy zostanie wysłana przed upływem ww. terminu. Klient jest zobowiązany pokryć koszty wysłania produktu.
 10. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktu wynikające z jego nieprawidłowego korzystania, wykraczające poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za takie przesyłki. 
 12. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

VI

ZWROTY NALEŻNOŚCI

 1. Sklep dokonuje zwrotów należności zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego od momentu otrzymania produktu w terminie 14 dni w przypadku:
  • zwrotu produktu ( odstąpienia od umowy ) z zamówienia (klient ma 14 dni na zwrot towaru, od momentu otrzymania produktu),
  • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy zniszczonego produktu lub jego wymiany
 2. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta ( w tym powiązany z kartą płatniczą lub kredytową Klienta ) w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na email wskazany przez klienta, oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
 2. Różnice wynikające z wizualizacji na komputerze klienta (różnica koloru, wielkości itp.) nie mogą być podstawą reklamacji.  Klientowi w takim przypadku przysługuje nadal prawo odstąpienia od umowy.
 3. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronie Sklepu znaki handlowe, zdjęcia i materiały reklamowe, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep dla celów informacyjnych. 
 4. Sklep zawiera treści chronione prawem Własności Intelektualnej, w szczególności treści chronione prawem autorskim. Klienci oraz wszystkie osoby odwiedzające sklep są zobowiązane przestrzegać praw własności intelektualnej przysługującym Sklepowi oraz osobom trzecim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Dla Państwa wygody serwis szelmatattoo.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis szelmatattoo.pl  stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryn; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
  • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.  Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.