Img 4526

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów:

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MICHAŁ SIKORA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Michał Sikora M-Trans” z siedzibą we Wrocławiu (50-231) przy ul. Zakładowej 7K/4, NIP 5080075941,  zwany dalej „Administratorem”,
 2. Twoje dane osobowe są Nam niezbędne do: wykonania tatuażu, sporządzenia kwestionariusza zdrowotnego celem oceny dopuszczalności wykonania tatuażu, kontaktu w sprawie rezerwacji terminu wizyty, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, obrony i dochodzenia roszczeń,
 3. podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi i obrony przed roszczeniami,
  4. art. 9 ust. 2 lit. a RODO – co do danych dotyczących Twojego stanu zdrowia.
 4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie tatuażu,
 5. posiadasz prawo do:
  1. żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda,
  6. żądania otrzymania jednej kopii danych osobowych przez Nas przetwarzanych,
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych,
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
 8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz skorzystałaś/eś z usług Szelma Tattoo Studio
 10. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 5 powyżej kieruj pisemnie na adres: Michał Sikora ul. Matejki 3a/3, 50-333 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szelmawroclaw@gmail.com